U kunt de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden hieornder bekijken od downloaden door op deze link te klikken: Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van  toepassing op alle leveringen, diensten  en gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk met ons anders is overeengekomen.

Artikel 2.

Door het geven van opdrachten  aan ons worden onze cliënten geacht, deze leverings- en betalingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

Artikel 3.

Levertijden worden  slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4.

Overeengekomen prijzen zijn bindend. Indien wij door omstandigheden van onze wil oafhankelijk, zoals verhoging van rechten, accijnzen, officiële verhoging van importeurs- en fabrikantprijzen, koerswijzigingen enz. genoodzaakt zijn een prijsverhoging toe te passen, zijn wij gerechtigd deze aan onze cliënten door te berekenen.

Artikel 5.

Bij levering van nieuwe en gebruikte producten of onderdelen, alsmede bij het verrichten van diensten, vindt betaling plaats contant bij aflevering der producten of onderdelen, resp. verrichting der diensten, voor zover het factuurbedrag exclusief B.T.W. minder dan € 500,— bedraagt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.  Al onze overige vorderingen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk anders met de cliënt schriftelijk is overeengekomen. Bij  factuurbedragen, exclusief B.T.W. van minder dan € 100,- en niet contante  betaling, wordt €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet of niet tijdige betaling conform deze voorwaarden, zijn wij gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, te berekenen vanaf factuurdatum, daarbij gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend. Voorts zijn wij bij niet of niet tijdige betaling gerechtigd de door ons te maken incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan onze cliënt in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de B.T.W. en met een minimum van €100,-. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden in het  algemeen begrepen de kosten die derden ons ter zake van invordering in rekening brengen, daarbij inbegrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage. Deze laatste kosten zijn ook verschuldigd indien onze verordening voor of  tijdens de afhandeling van faillissementsaanvrage wordt voldaan. Indien een  cliënt een vordering tegen ons in stelt komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke  kosten waarin wij dientengevolge komen te vervallen, ook die welke de liquidatie  door de rechter overtreffen, de declaratie van onze raadsman daaronder  begrepen, voor rekening van onze cliënt indien het geschil wordt beëindigd door een schikking of door een gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering tegen ons in gesteld.

Artikel 6.

Onverminderd ons recht van retentie krachtens de wet en deze voorwaarden zijn wij voor, tijdens  en na het uitvoeren van ener reparatie, levering e.a. overeenkomst gerechtigd om van onze cliënt een voorlopige betaling te verlangen. Onze eventuele garantie verplichting of enige reclame zijdens onze cliënt schort de  betalingsverplichting ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of diensten
c.q. geleverde zaken niet op.

Artikel 7.

Indien wij enige aan onze cliënten in eigendom of anderszins toebehorende zaak onder ons hebben  gekregen om daaraan werkzaamheden te verrichten, zijn wij gerechtigd de afgifte  van die zaak en de bij de werkzaamheden vrijkomende materialen, indien is overeengekomen, dat die niet ons eigendom worden (zie Art.14.), op te schorten,  zolang onze opdrachtgevers de kosten van de werkzaamheden niet geheel hebben  voldaan, waaronder begrepen de kosten van eerdere door ons aan dezelfde zaak verrichte werkzaamheden alsmede vorderingen van ons ter zake van het niet correct nakomen van de verplichting tot betaling van (eerdere) kosten.

Artikel 8.

Totdat de desbetreffende verplichtingen jegens ons geheel zijn voldaan, behouden wij ons  de eigendom voor alle door ons geleverde en te leveren zaken, tot zekerheid van  de nakoming door onze afnemers van alle uit c.q. in verband met enige leverantie aan ons verschuldigde c.q. verschuldigd te worden bedragen, met inbegrip van vorderingen terzake van het verrichten van werkzaamheden door ons  in verband met de leverantie(s) en alle vorderingen van ons op onze afnemers wegens het tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen uit de  desbetreffende overeenkomst(en). Onze cliënten zijn niet gerechtigd tot enige  beschikking over aan ons in eigendom verbleven zaken, en met name niet tot verpanding.

Artikel 9.

Indien onze cliënt met enige betaling jegens ons in gebreke is, worden alle vorderingen die wij op  deze cliënt hebben terstond opeisbaar.

Artikel 10.

Op door ons  geleverde nieuwe producten en nieuwe onderdelen geven wij gelijke garantie als  op deze producten en onderdelen door de fabrikant daarvan aan ons wordt  gegeven. Wij zijn geen garantie verplicht betreffende zaken waaraan door onze  cliënt of door derden zonder onze toestemming reparaties of andere werkzaamheden, of pogingen daartoe, zijn uitgevoerd.

Artikel 11.

Op door ons geleverde gebruikte artikelen en produkten wordt door ons geen garantie  gegeven; voor daaraan eventueel klevende verborgen gebreken wordt door ons evenmin ingestaan, tenzij van deze bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 12.

Reclames zullen  slechts in behandeling worden genomen indien en voorzover deze bij ons bij  aangetekend schrijven zijn ingediend binnen veertien dagen na ontvangst door onze cliënt van het door ons geleverde of gerepareerde, dan wel, indien de cliënt  een beroep doet op onze garantieplicht krachtens deze voorwaarden, onverwijld na het constateren van het gebrek binnen eventueel toepasselijke termijn, alles op voorwaarde dat wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te controleren.

Artikel 13.

Indien na uitvoering van aan ons opgedragen werkzaamheden, en kennisgeving daarvan aan onze cliënt, de zaak of zaken waaraan door ons werkzaamheden zijn verricht niet binnen twee weken na kennisgeving is of zijn afgehaald, zijn wij gerechtigd om stalling c.q. opslagkosten in rekening te brengen met ingang van het moment van kennisgeving, conform het in ons bedrijf geldende tarief.

Artikel 14.

Vervangen of afgekeurde materialen of zaken, alsmede door de Dienst voor het Stoomwezen afgekeurde drukvaten, worden alleen dan aan onze cliënt ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatie c.q. onderhouds- c.q. keuringsopdracht uitdrukkelijk is verzocht, in het andere geval vervallen deze materialen aan ons, zonder dat onze cliënt op de restantwaarde of enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 15.

Alle omstandigheden buiten onze wil of toedoen (zoals bijv. oorlogstoestandook buiten Nederland-, mobilisatie, technische bedrijfsstoring, gelddevaluatie of ingrijpende verandering van de wisselkoers tussen de valuta van Nederland en die waarin betaling moet geschieden, brand, molest, werkstaking, ingrijpen van hoger hand, blokkade, in en uitvoerverboden en gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden waardoor wij niet, niet volledig of niet tijdig één of meer verplichtingen kunnen nakomen, geven ons te onzer keuze het recht de leveringstermijn te overschrijden, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn, alles onverminderd de rechten die ons overigens krachtens de wet of deze voorwaarden toekomen.

Artikel 16.

Levering van zaken vindt plaats ‘af magazijn Heteren’ tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 17.

Al onze prijzen en  aanbiedingen gelden, ook indien niet aangegeven, exclusief B.T.W.

Artikel 18.

Naast de garantie  bepalingen volgens Artikel 10 en 11 en het recht op reclame volgens Artikel 12, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door ons geleverde zaken  z.q. materialen c.q. diensten, noch voor herstel of vervanging van nadien geconstateerde gebreken, noch voor onderhoud, noch voor de goede werking van de zaken of diensten wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt.

Artikel 19.

Op al onze transacties en op de daaruit voortvloeiende geschillen is ten alle tijden  het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20.

Alle geschillen waartoe een offerte, een overeenkomst of deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingendwettelijke rechtelijke  ompetentieregels. Met een geschil wordt gelijk gesteld het geval dat onze wederpartijen een onbetwiste vordering onbetaald laten.

Artikel 21.

De tekst van deze “ leverings- en betalingsvoorwaarden” zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Midden Gelderland te Arnhem onder Nr.

 

Heteren, 1 juli 2010